Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslista samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll föregående sammanträde

 •   6

  Utbildning/information till nämnden - Fordonsverkstäder och oljeavskiljare

 •   7

  Remiss - gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun

 •   8

  Tillsynsplan Alkohollagen

 •   9

  Tillsynsplan Plan- och bygglagen

 •   10

  Digitalisering av handlingar

 •   11

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

 •   12

  Häggenäs 3:102 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   13

  Knutstorp 1 (Råbygatan 9) - Ansökan om bygglov för fasadändring av bostadshus/affärshus, återremitterat ärende

 •   14

  Lyby 8:2 (del 3) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   15

  Anmälan delegationsbeslut

 •   16

  Kurser och konferenser

 •   17

  Meddelanden

 •   18

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   19

  Information om kontroll av luftkvalitet inom samverkansområde Skåne – Årsrapport för Hörby kommun 2020

 •   20

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.