Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerande och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslista samt anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll föregående sammanträde

 •   6

  Information - EU kontoret

 •   7

  Utbildning/information till nämnden - miljö, förorenad mark

 •   8

  Remiss angående nya gatunamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs

 •   9

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - anpassning av entré

 •   10

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - utbyte av befintlig trapphiss

 •   11

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - trapphiss, ramp till altan, anpassning av badrum m.m.

 •   12

  Sanktionsavgift, olovlig byggande - fasadändring

 •   13

  Killhult 1:32 (Killhult 6751) - Ansökan om nybyggnad av multisportarena samt uppförande av belysningsstolpar

 •   14

  Fulltofta 13:4 (Fulltofta 4174) – Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två komplementbyggnader

 •   15

  Överum 3 (Medicingatan 4) – Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältlagerhall

 •   16

  Ekonomisk månadsrapport 2022-03-31

 •   17

  Anmälan delegationsbeslut

 •   18

  Kurser och konferenser

 •   19

  Meddelanden

 •   20

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   21

  Bygg- och miljönämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.