Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:45 - 14:25 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Revidering av handläggningsrutiner och principer för inköp av villor och bostadsrätter - Handlingsplan 2018, boende för nyanlända (KS)

 •   4

  Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av fastighet (KF)

 •   5

  Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen (KS)

 •   6

  Information om budgetprocessen inför 2019 (KSAU)

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd och äskande om medel för projektering och utbyte av ventilationssystem på Bokegården Hörby 42:16 (KS)

 •   8

  Kommuninvest bekräftelse av borgensförbindelse (KF)

 •   9

  Slutredovisning av kommunstyrelsens investeringsprojekt (KS)

 •   10

  Begäran från Hörbybostäder om aktieägartillskott alternativt koncernbidrag om 15 mkr (KF)

 •   11

  Framställan från Hörbybostäder AB att överta personal (KF)

 •   12

  Revisionsförhandlingar 2018 (KS)

 •   13

  Ansökan om utökat kommunbidrag för drift av baslägenhet med tillhörande servicebostäder LSS på Lundegården (KF)

 •   14

  Införande av Lagen om valfrihet (LOV) gällande hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård (KF)

 •   15

  Återremitterat ärende - Principbeslut för folkhälsostrategi (KF)

 •   16

  Utökade volymer och kostnader för personlig assistans (KS)

 •   17

  Utökat ansvar för vård i kommunal regi som en effekt av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt ny lagstiftning (KF)

 •   18

  Ärende om verksamhetsinriktning på Önnebo

 •   19

  Återrapport organisationsjustering vid Östraby skola, De La Gardieskolan samt vid förskolorna Östan-och Västanvinden (KS)

 •   20

  Riktlinjer för medborgardialog (KF)

 •   21

  Yttrande över granskning för detaljplan för Lågehallarna, delar av fastigheterna Bergshamra 1 och 13, Hörby 45:1 samt Hörby 41:5 i Hörby kommun (KS)

 •   22

  Återremitterat ärende - Införande av gemensam Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby kommun (KF)

 •   23

  Avsiktsförklaring för strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun (KF)

 •   24

  Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun i räddningstjänstfrågor (KF)

 •   25

  Rapporter

 •   26

  Information från kommunchefen

 •   27

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   28

  Arvodesgrupp inför mandatperioden 2019-2022

 •   29

  Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2018

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.