Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:50 Victoria 1
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Yttrande över avfallsplan 2018-2021 (MERAB) (KS)

 •   4

  Revidering av miljönämndens reglemente (KF)

 •   5

  Revidering av miljönämndens taxa enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (KF)

 •   6

  Revidering av miljönämndens taxa enligt tobakslagen (KF)

 •   7

  Avtal om gemensam energi- och klimatrådgivning tillsammans med Höör och Sjöbo kommun (KS)

 •   8

  Politiskt besök från Zimbabwe ICLD

 •   9

  Information om delårsrapport II 2017-08-31 Kommunstyrelsen (KS)

 •   10

  Information om delårsrapport II 2017-08-31 - Hörby kommun (KF)

 •   11

  Ekonomiutredning - ekonomisk uppföljning och redovisning inom Mittskåne Vatten (KS)

 •   12

  Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB (KF)

 •   13

  Ansökan om igångsättningstillstånd gällande investering på skolor (KSAU)

 •   14

  Utökning av verksamhetsområde för Äspinge 7:27 Hörby kommun (KF)

 •   15

  Svar på motion om att utreda förutsättningarna för att räddningstjänsten ska kunna korta tiden till att en insats påbörjas från Eva Lindholm (M) (KF)

 •   16

  Svar på motion om hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan från Jan-Åke Boulkizz (SD) (KF)

 •   17

  Ansökan om medel för att finansiera bortforsling av förorenad asfalt vid Lybyvägen/Ystadvägen (KS)

 •   18

  Yttrande över Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för Skåne 2018-2029 (KS)

 •   19

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Hörby stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbusskonceptet (KS)

 •   20

  Försäljning av mark Hörby Osbyholm 1:112 (KS)

 •   21

  Information om detaljplaner som är klara för bebyggelse i Hörby kommun (KSAU)

 •   22

  Information om prisändring av tomter i Önneköp

 •   23

  Information från arbetsmarknadsenheten (KSAU)

 •   24

  Regler för flaggning vid kommunens anläggningar (KF)

 •   25

  Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 (KF)

 •   26

  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (KF)

 •   27

  Reglemente för partistöd

 •   28

  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen (KF)

 •   29

  Information om platsbrist vid kommunens förskolor

 •   30

  Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda (KF)

 •   31

  Återrapportering projekt attraktiv arbetsgivare (KSAU)

 •   32

  Förslag till valdistrikt inför valet 2018 (KS)

 •   33

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag (KF)

 •   34

  Redovisning av obesvarade motioner (KF)

 •   35

  Rapporter

 •   36

  Information från kommunchefen

 •   37

  Information från kanslichefen

 •   38

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.