Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:30 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information: Vattenförsörjningsplan för Höörs och Hörby kommuner

 •   4

  Beslut: VA-taxa 2020 Hörby kommun

 •   5

  Beslut: Motion från Birger Larsson (L) gällande införande av trygghetsvakter

 •   6

  Beslut: Motion från Kristina Hansen (KD) gällande väktare i Hörby

 •   7

  Beslut: Motion från Stefan Borg (SD) angående förstärkning i trygghetsarbetet genom ronderande väktare

 •   8

  Beslut: Motion från Gunvor Håkansson (C) angående kameraövervakning i Hörby kommun

 •   9

  Information: Handläggningsrutiner och principer för inköp och förhyrning av fastigheter

 •   10

  Inriktningsbeslut om Osbyholm 1:112 (Engströmsmarken)

 •   11

  Beslut: Motion från Uno Hansson (V) angående nya bostäder i Hörby kommun

 •   12

  Beslut: Antagande av detaljplan för Häggenäs 3:7, 3:88 samt del av 2:8 m.fl

 •   13

  Beslut: Remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

 •   14

  Information om mötesplats Metropol

 •   15

  Initierat ärende: Kulturpolitisk strategi och handlingsplan för Hörby kommun

 •   16

  Information om anmälningsärende enligt miljöbalken angående undersökningsborrningar i Hörby kommun (bl.a. Lyby) som hanteras av Bygg- och miljönämnden

 •   17

  Förvärv av fastigheten Hörby Bosjö 5 (Ernst Ahlgrensgatan 3) – kopplad till HVB-verksamhet – fråga om ansökan om lagfart

 •   18

  Beslut: Revidering av handlingsplan 2018 -- boende för nyanlända

 •   19

  Beslut: Verksamhetsinriktning på Önnebo

 •   20

  Beslut: Motion från Svend Östergaard (SD) om ställplats för husbilar

 •   21

  Beslut: Digital strategi för Hörby kommun

 •   22

  Beslut: Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne

 •   23

  Beslut: Upphävande av del av kommunstyrelsens beslut 2018-12-03, § 318 (ägardirektiv för kommunala bolag)

 •   24

  Beslut: Ansökan om medel för socialt driftprojekt, Främjande av anhörigkraft

 •   25

  Begäran om medel och igångsättningstillstånd för Åtgärder Karnas Backe

 •   26

  Väckande av ärende: Inriktningsbeslut Vision 2030

 •   27

  Återkallande av kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 140 (Ansökan till Region Skåne om närtrafik i egen regi)

 •   28

  Information från kommundirektören

 •   29

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.