Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Förändring av föredragningslistan

 •   4

  Adjungering av Lena Mårtensson Stenudd

 •   5

  Beställning av detaljplan för del av Hörby 43:47 – nytt område för industrimark

 •   6

  Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

 •   7

  Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2020

 •   8

  Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) angående tillköp av trafik från Skånetrafiken för sommaren/hösten 2019

 •   9

  Besvarande av medborgarförslag om närtrafik i landsbygden

 •   10

  Besvarande av medborgarförslag om kommunikation till landsbygden

 •   11

  Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av markanvisningsavtal

 •   12

  Beslut: Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI) angående uppförande av laddstolpar för elbilar på strategiska platser

 •   13

  Igångsättningstillstånd för projekt säkerhetsåtgärder

 •   14

  Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning

 •   15

  Igångsättningstillstånd för lekplatsutveckling

 •   16

  Igångsättningstillstånd för driftoptimering styrsystem 2019–2020

 •   17

  Igångsättningstillstånd för Hörby 42:16, Bokegården, Solbacken – ventilation och brandskydd – skede produktion

 •   18

  Igångsättningstillstånd för ombyggnad personalutrymme Gåsevadsholm, Ågatan 2 C

 •   19

  Igångsättningstillstånd avseende museet, ytskiktsåtgärder

 •   20

  Igångsättningstillstånd avseende reinvesteringar fastigheter – takåtgärder

 •   21

  Igångsättningstillstånd - Reinvesteringar Fastigheter - Panncentralen, Råbyvägen 41

 •   22

  Igångsättningstillstånd för investeringar fastigheter – utredning Älvdalsskolan

 •   23

  Igångsättningstillstånd för investeringar fastigheter – utbyggnad matsal Frostaskolan

 •   24

  Återrapport från ekonomiavdelningen om fastigheten Hedenlunda 3 och 5 (Vallgatan 2 A–B)

 •   25

  Igångsättningstillstånd för investering belysningsåtgärder och ombyggnad övergångsställe Tvärgatan

 •   26

  Besvarande av medborgarförslag om trafiksäkerheten

 •   27

  Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighet och skylt om lekande barn

 •   28

  Motion från Gunvor Håkansson (C) angående kameraövervakning i Hörby kommun

 •   29

  Information om Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB

 •   30

  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

 •   31

  Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

 •   32

  Medborgarförslag, veteranminnesmärke i Hörby

 •   33

  Parkering vid Lågehallarna

 •   34

  Information om beställning av detaljplan Hovdala 10

 •   35

  Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) angående sammanslagning av pensionärsrådet och handikapprådet

 •   36

  Svar på Boverkets remiss ang. promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och behandlas digitalt

 •   37

  Initiering av ärende om utvärdering av Stationssamhälle 2.0

 •   38

  Återrapport från kommundirektören angående handlingsplan mot politisk diskriminering

 •   39

  Besvarande av medborgarförslag om ändring av sopkärl till villa

 •   40

  Information från kommundirektören

 •   41

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.