Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:05 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information med anledning av Covid-19

 •   5

  Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen

 •   6

  HR-information

 •   7

  Informationsärende om Skåne Nordost (SKNO) regionplanearbete

 •   8

  Förfrågan om oförändrat tillköp, Skånetrafiken

 •   9

  Markanvisning för del av Hörby 43:47, Stattena norra område B

 •   10

  Pugerup 36 - Förlängning av markanvisningsavtal

 •   11

  Minnesmärke till Erik Myrgren

 •   12

  Fossilbränslefria uppstartskommuner

 •   13

  Medborgarförslag om att skapa en bivänlig kommun

 •   14

  Försäljning av del av Hörby 45:1 till Kraftringen

 •   15

  Nytt gatunamn inom Pugerup 22 och Pugerup 36 - KF

 •   16

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Broräcken Kvesarumsån, Ludvigsborg - KSAU

 •   17

  Årsredovisning för Hörby kommun 2019 - KF

 •   18

  Överföring av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande

 •   19

  Ekonomisk information

 •   20

  Nybyggnation av särskilt boende

 •   21

  Barnbokslut för Hörby kommun - KF

 •   22

  Redovisning av obesvarade motioner - KF

 •   23

  Redovisning av nämndernas beslut i medborgarförslag - KF

 •   24

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag - KF

 •   25

  Initierat ärende: Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

 •   26

  Medborgarförslag om bättre busskommunikation från Magnaröd

 •   27

  Medborgarförslag om att Hörby kommun aktivt stöttar boende med anledning av den ev. framtida gruvdriften (KS)

 •   28

  Medborgarförslag om att sända ljudet från fullmäktiges möten

 •   29

  Medborgarförslag om TV/radio sända fullmäktigemöte

 •   30

  Motion från Kristina Holmqvist (M) om digitalt mötessystem för fullmäktige i Hörby

 •   31

  Motion från Ingela Brickling m.fl. angående överläggningar med Skånetrafiken angående busshållplats i Östraby

 •   32

  Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om tillköp av närtrafik från Skånetrafiken 2020-2021

 •   33

  Införande av en samordnad förvaltningsorganisation

 •   35

  Igångsättningstillstånd för IT-investeringar

 •   36

  Inkomna remisser

 •   37

  Kommundirektören informerar

 •   38

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.