Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:20 Victoria Benedictsson 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information från socialnämnden

 •   5

  Information från tekniska nämnden

 •   6

  Information om statsbidrag

 •   7

  Information om eventuella trafikreduceringar med anledning av covid-19-pandemi

 •   8

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Förbindelsepunkt Slagtoftavägen 14, Hörby

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Förnyelse av spillvattenledning, Norregatan 2A, Hörby

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Förnyelse vattenledningsnät Hörby

 •   11

  Upphävande av beslut - Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Grönare städer

 •   12

  Förlängning av ansökningsperiod, Stiftelsen Ulla och Bo Rignells minnesfond

 •   13

  Skrivelse angående gruvdriften i Lyby - KS

 •   14

  Remissvar Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

 •   15

  Initiering av ärende från Stefan Borg (SD) gällande att äldre protokoll än 2018 görs tillgängliga via kommunens hemsida och att hemsidan görs sökbar i Google - KS

 •   16

  Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om kommunfullmäktiges reglemente och punkten "ordförande har ordet" på kommunfullmäktiges dagordning - KF

 •   17

  Motion från Gert Nygren (SPI) gällande återkallande av markanvisningsavtal Stattena norra - KF

 •   18

  Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om landsbygdssäkring på alla politiskt fattade beslut - KF

 •   19

  Motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om Policy för barnkonventionen - KF

 •   20

  Revidering av ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   21

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av ny skolbuss

 •   22

  Ekonomisk information

 •   23

  Remiss: Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner

 •   24

  Kommundirektören informerar

 •   25

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.