Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Tryckstegring Ludvigsborg

 •   5

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Ledningsförnyelse Frostagatan

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Förstärkning av spillvattenledning under Kvesarumsån

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Kapacitetsförstärkning överföringsled längs v 1341

 •   8

  Hörby Bosjö 5 - Försäljning av fastighet

 •   9

  Marköverlåtelseavtal Biby 1, Bordsjö 4 och Bjärsjölagård 6

 •   10

  Försäljning Bosjökloster 5

 •   11

  Marköverlåtelseavtal Östanå 3

 •   12

  Förslag till samråd av ny Energi- och klimatplan för Hörby kommun

 •   13

  Remiss - begäran om synpunkter på Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer, (LST dnr 408-3978-2021)

 •   14

  Årsredovisning för Hörby kommun 2020

 •   15

  Svar på revisionsrapport om granskning av personal- och kompetensförsörjning

 •   16

  Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet

 •   17

  Motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder

 •   18

  Motion från Hans Frank (L) angående trygghetsboende för äldre

 •   19

  Motion från Mikael Olsson (KD) om trygghetsboende 65+

 •   20

  Motion från Tommy Hall (S) angående antal ledamöter i styrelserna för Hörbybostäder och Industrifastighetsbolaget

 •   21

  Motion från Susanne Meijer (S) angående Vårt Hörby - En plats att utveckla

 •   22

  Inkomna remisser

 •   23

  Ekonomisk information

 •   24

  HR information

 •   25

  Information om arbetsmiljö

 •   26

  Kommundirektören informerar

 •   27

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.