Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Information från Galileo Nordic

 •   5

  Detaljplan för del av Osbyholm 1:165 och del av Osby 34:1, Klövervägen

 •   6

  Prioritering detaljplaner

 •   7

  Detaljplan för Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1, Övrabyborg

 •   8

  Beslut om godkännande av undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för reparation av sviktande tegelbalkar vid fönster, Östraby 11:42, Östraby skola

 •   10

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för samlokalisering av gata/park och fastighet på Gåsevadholm 1

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för förbättrad ytterbelysning på flera skolor och förskolor

 •   12

  Ansökan om igångsättningstillstånd för byte av låssystem till driftrum i kommunens fastigheter

 •   13

  Ansökan om igångsättningstillstånd för byte av entrédörrar samt dörrautomatik, Bollerup 9-10, Kulturskolan O-byggnad

 •   14

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd, åtgärder markarbeten för bussterminal, Hörby 45:9 m fl

 •   15

  Ansökan om igångsättningstillstånd för byte av tak och fönster, Bollerup 9-10, Kulturskolan K-byggnad

 •   16

  Ansökan om igångsättningstillstånd för belysning etapp 2, Vegeholm 1, Älvdalskolan

 •   17

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Inköp av tankar för bränsle till reservkraftverk och fordon, kommunal beredskap

 •   18

  Ansökan om igångsättningstillstånd - byte av takfönster och montera trappa till tak - Hörby 45:6, Georgshillsskolan

 •   19

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd - ombyggnad av lokal till fackförening - Hörby 42:16

 •   20

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för byte av passagesystem Frostaskolan hus M och L (Bollerup 9-10)

 •   21

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för installation kyla Sagolandet (Bollerup 9-10)

 •   22

  Ansökan om igångsättningstillstånd uppdatering hemsida/intranät

 •   24

  Besvarande av motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages

 •   25

  Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om motion avseende digitalt deltagande i fullmäktige och nämnder

 •   26

  Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) om digital medverkan för allmänheten vid kommunfullmäktige i Hörby samt möjlighet för ledamöter och ersättare att deltaga digitalt

 •   27

  Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om samlad hantering av Hörby kommuns bostäder

 •   28

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om Hörby kommuns industrifastighets AB

 •   29

  Extra bolagsstämma Kraftringen AB avseende extra utdelning

 •   30

  Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans.

 •   31

  Val av ersättare i styrelsen för IT-kommuner i Skåne (Unikom)

 •   32

  Begäran om medel för investeringar sektor Bildning, barn- och utbildningsnämnden

 •   33

  Bidragsansökan Södra Rörum Bygdeförening

 •   34

  Besvarande av medborgarförslag om att avskaffa avgångsvederlag

 •   35

  Ekonomisk information

 •   36

  HR-information

 •   37

  Kommundirektören informerar

 •   38

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.