Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Investeringsprojekt Hörby vattenverk – Förstudie av lokalisering och byggnation av nytt vattenverk i Hörby

 •   5

  Mittskåne Vatten - Ansökan om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Önneköps vattentäkt

 •   6

  Trygghetshöjande åtgärder skolväg Älvdalsskolan

 •   7

  Marköverlåtelseavtal Hörby Pugerup 36

 •   8

  Information och prioritering detaljplaner

 •   9

  Detaljplan för del av Osbyholm 1:165 och del av Osby 34:1, Klövervägen

 •   10

  Detaljplan för Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1, Övrabyborg

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för ombyggnad av parkeringen på Nya Torg

 •   12

  Trygghetsåtgärder Nya torg

 •   13

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för investering Ombyggnad av lokal till barnavårdscentral - Hörby 42:16

 •   14

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd, snabbnedkylningsskåp, Georgshillsskolan och Frostaskolan

 •   15

  Begäran om medel för investeringar 2022, socialnämnden

 •   16

  Förslag om medborgardialog avseende kulturhuset

 •   17

  Delårsrapport 2022-08-31 för kommunstyrelsen

 •   18

  Delårsrapport 2022-08-31 för Hörby kommun

 •   19

  Ansökan om igångsättningstillstånd för uppgradering ekonomisystem

 •   20

  Revidering av reglemente för intern kontroll

 •   21

  Redovisning av obesvarade motioner

 •   22

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

 •   23

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag 2022

 •   24

  Återrapportering inkomna, avvisade och avgjorda Hörbyförslag

 •   25

  Besvarande av motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. angående demokratiberedning

 •   26

  Besvarande av motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag 2021-09-25

 •   27

  Årshjul 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt inbjudningar till nämnder enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt

 •   28

  Besvarande av motion från Uno Hansson (V) - Ett hem är inte en belöning, det är en rättighet

 •   29

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om delad tur inom hemtjänsten

 •   30

  Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående inrättande av samarbete med andra kommuner gällande skyddat boende

 •   31

  Medarbetares möjligheter till hybridarbete

 •   32

  HR-information

 •   33

  Ekonomisk information

 •   34

  Kommundirektören informerar

 •   35

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.