Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Information trygghetsmätning

 •   5

  Investeringsprojekt Hörby vattenverk – Fördjupad utredning av långsiktig lösning för vattenverk i Hörby

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av exploateringen dl av Hörby43:3 m fl, Stattena östra

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av exploateringen Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 mfl

 •   8

  Årets initiativ 2022

 •   9

  Avfallsplan - Godkännande av samrådshandlingar

 •   10

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om skyddsjakt, kommunjägare

 •   11

  Prioritering detaljplaner

 •   12

  Beslut om antagande av detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3

 •   13

  Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs - KF

 •   14

  Tillägg till Exploateringsavtal – detaljplan för Häggenäs 3:7, 3:88 samt del av 2:8 m.fl.

 •   15

  Taxor och avgifter 2023

 •   16

  Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI) m.fl. om att kommunen genast ser över möjligheten att etablera busshållplatser (väster och öster ut) vid det nya affärsområdet (Willys) som håller på att uppföras mellan Hörby och O

 •   17

  Strömförsörjning Hörby marknad, investering

 •   18

  Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) om att ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och styrelser

 •   19

  Ansökan om bullervall Hörby MCK

 •   20

  Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om arbetsmiljö vid hemarbete

 •   21

  Digitaliseringsstrategi Hörby kommun

 •   22

  Information näringsliv och Strategi och utveckling

 •   23

  Besvarande av motion från Anette Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) om att "Ingen ska vara digitalt utanför"

 •   24

  Besvarande av motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om coronastöd till lantbruk och skogsnäring

 •   25

  Val av representant för Hörby kommun i Leadersamarbetet 2023

 •   26

  Uppföljning av intern kontroll 2022, Hörby kommun

 •   27

  Revidering av upphandlingspolicy för Hörby kommun

 •   28

  Månadsrapport 2022-10-31

 •   29

  Besvarande av hörbyförslag om flaggning

 •   30

  Skrivelse från revisorerna angående revisionens reglemente

 •   31

  Information riktlinje behandling av motioner Hörby kommun

 •   32

  Ekonomisk information

 •   33

  HR-information

 •   34

  Kommundirektören informerar

 •   35

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

 •   36

  Avyttring av Kraftringen service AB

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.