Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Revidering av upphandlingspolicy för Hörby kommun

 •   5

  Borgensavgifter 2023

 •   6

  Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde på Överum 3, Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd, ny vattentäkt Killhult del 1

 •   8

  Information och prioritering detaljplaner

 •   9

  Förslag till gatunamn och kvartersnamn inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs - KF

 •   10

  Nya gatu- och kvartersnamn inom detaljplan Stattena Östra

 •   11

  Remiss Skånes Friluftslivsplan

 •   12

  Besvarande av motion från Ingela Brickling (C), Gunvor Håkansson (C) m.fl. om samverkan med motorintresserade ungdomar i centrala Hörby - får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning

 •   13

  Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för inköp av gräs- och snöröjningsmaskin

 •   14

  Ansökan om stipendier ur Martin Frossmarks minnesfond

 •   15

  Renhållningstaxa 2023

 •   16

  Besvarande av motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun

 •   17

  Besvarande av motion från Henrik Andersson (S) om framtagande av ett lokalt landsbygdsprogam

 •   18

  Besvarande av motion från Anders Larsson (C) om kommunicering av naturvårdsprogrammet

 •   19

  Attestreglemente

 •   20

  Besvarande av medborgarförslag om att täcka kostnader från Migrationsverket

 •   21

  Igångsättningstillstånd kommunstyrelsen

 •   22

  Besvarande av motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) om en oberoende utredning om avtalshanteringen av kommunledningen

 •   23

  Motion från Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) om att kommunen bör inrätta en tjänst som friluftssamordnare i Hörby kommun

 •   24

  Delegationsordning för kommunstyrelsen

 •   25

  Inriktningsbeslut om uppdrag framtagande av förslag på ny politisk organisation

 •   27

  Förordnande av ledamot och ersättare i Handikappsrådet

 •   28

  Ekonomisk information

 •   29

  HR-Information

 •   30

  Kommundirektören informerar

 •   31

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.