Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 16:30 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information om strandskydds- och miljöbalken

 •   4

  Återremitterat ärende - Ansökan om standskyddsdispens för Osby 25:18 (KS)

 •   5

  Bordlagt ärende - Utredning angående eventuell överlåtelse av kommunens fastigheter tillhelägt bolag

 •   6

  Bordlagt ärende - Framställan från Hörbybostäder AB att överta personal (KF)

 •   7

  Strategiskt arbete för en ekonomi i balans - uppföljning av SKL:s kommunanalys samt förslag på åtgärder på lång sikt (KSAU)

 •   8

  Återremitterat ärende - Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS)

 •   9

  Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 (KS)

 •   10

  Barnbokslut för kommunstyrelsen 2017 (KS)

 •   11

  Prenumeration av tidningen Dagens Samhälle

 •   12

  Avstämning med tekniska nämndens presidium och barn och utbildningsnämndens presidium gällande kost, förskolor och skolor / Lokalsituation vid kommunens grundskolor (KS)

 •   13

  Återremitterat ärende - Rögle 1, Trollbäcken - Ersättning av Trollbäckens lokaler (KF)

 •   14

  Bordlagt ärende - Återrapport om inskaffande och anpassning av bostad till nyanlända med permanent uppehållstillstånd gällande fastigheten Bäckaskog 5 (KSAU)

 •   15

  Inriktningsbeslut för projektet Lågehallarna (KF)

 •   16

  Utomhusscen Karnas backe (KS)

 •   17

  Handlingsplan för våldsbejakande extremism

 •   18

  Avfallsplan 2018-2021 (MERAB) (KF)

 •   19

  Intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner (KS)

 •   20

  Intern kontroll 2018 för nämnderna inklusive handlingsplaner (KS)

 •   21

  Återremitterat ärende - Instruktioner till kommunchef i Hörby kommun (KS)

 •   22

  Information om personalekonomisk redovisning 2017 (KF)

 •   23

  Information om marknadsstrategin (KSAU)

 •   24

  Återrapportering av EU-projekt (KSAU)

 •   25

  Initierat ärende från Susanne Meijer (S) gällande en rapport över hantering av nyanlända och åldersuppskrivna ungdomar (KS)

 •   26

  Utvärdering av arbetsmarknadsrådet (KF)

 •   27

  Återrapport om felanmälningsappen (KSAU)

 •   28

  Medlemskap i nätverket "Håll Sverige Rent" (KS)

 •   29

  Yttrande över handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne (KS)

 •   30

  Medborgarförslag om busshållplatser i centrala Hörby (KF)

 •   31

  Medborgarförslag, Hörby kommun tillhör Risbygden, Mellanbygden och Skogsbygden i Skåne (KS)

 •   32

  Motion om Vindskydd Östraby väg 13 från Jan-Åke Boulkizz (SD) (KF)

 •   33

  Yttrande över "Samråd för en planerad stamnätsförbindelse mellan Sverige och Tyskland, Svenska kraftnät" (KS)

 •   34

  Yttrande över "Remiss av Översiktsplan för Höörs kommun" (KS)

 •   35

  Återrapport av arbetet gällande arkivutredning(KSAU)

 •   36

  Kurser och konferenser

 •   37

  Rapporter

 •   38

  Information från kommunchefen

 •   39

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.