Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 16:20 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Förändring av föredragningslistan

 •   3

  Justering av anläggningsavgifter 2019 och uppdatering av VA-taxa 2019 – Hörby kommun

 •   4

  Verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten, Häggenäs, Hörby kommun

 •   5

  Återrapportering av intern kontroll 2018 för nämnderna

 •   6

  Styrning och ledning av arbetsmarknadsenheten

 •   7

  Kartläggning av ungas situation samt mentorsprogram för ungdomar (Fryshuset), delrapport

 •   8

  Avgifter inom LSS-verksamheten

 •   9

  Remiss parkeringsstrategi

 •   10

  Tillgänglighetsplan för Hörby kommun, information

 •   11

  Anläggande av allmän platsmark på del av Osbyholm 1:165, genomförande av detaljplan för Osbyholm

 •   12

  Initierat ärende från Eva Lindholm (M) - Markanvisningsavtal gällande Stattena norra

 •   13

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark för del av Hörby 43:47, Stattena norra, södra etappen

 •   14

  Samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm–Lund (TRV 2018/88290)

 •   15

  Avtal/överenskommelse för färdtjänst 2019

 •   16

  Motion från Hans Frank (L), Birger Torkildsen (-), Jens Rosberg (-) och Stefan Jepson (-) om att häva beslut om strandskydd för tre lucktomter vid Östra Ringsjön

 •   17

  Osby 25:6, Ansökan om strandskyddsdispens

 •   18

  Information angående dämmen i Hörbyån

 •   19

  Biogastankställe i Hörby- utvärdering av KS beslut §60/2017 Svar på brev från E-on.

 •   20

  Ansökan om investeringsanslag och igångsättningstillstånd – Utbyte av takbeklädnad på Georgshillskolan

 •   21

  Igångsättningstillstånd och anhållan om investeringsanslag för "Nybyggnation särskilt boende äldreomsorgen"

 •   22

  Information från Solör Bioenergi Syd AB, fd Rindi

 •   23

  Förslag till ändring av ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB

 •   24

  Revidering av finanspolicy

 •   25

  Information om remissvar, folkhälsostrategi

 •   26

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

 •   27

  Redovisning av obesvarade motioner

 •   28

  Sammanträdesdagar och -tider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2019

 •   29

  Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare

 •   30

  Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare

 •   31

  Granskning av projekt gällande ersättningslokaler för Trollbäckens förskola

 •   32

  Rapporter

 •   33

  Kurser och konferenser

 •   34

  Information från kommundirektören

 •   35

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   36

  Tf kommundirektör samt rekrytering av kommundirektör

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.